جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


اپارتمان نوساز تک واحدی بهترین طبفه پنجم فول امکانات فروش متری 4.600 م رهن کامل 120 میلیون تومان کد: 3376
دنجترین نقطه فخراباد تک واحدی 3 سال ساخت انباری و اسانسور زیر قیمت منطقه متری 3.800 کد: 2175
5 طبقه 4 واحدي -پاركينگ -انباري -اسانسور- زرین نعل -زیر قیمت منطقه کد: 1701

مسکن زرین خانه
نوسازی و باز سازی اپارتمان و ملک های قدیمی در همه جای تهران زبر نظر مهندسین مجرب پذیرفته می شود 77504133

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان تهران زرین نعل...586ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 143متر
مسکن زرین خانه77639489
07/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 73متر
مسکن زرین خانه77639489
04/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران ایران ک ...45م رهن 1.8م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
03/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات ام...60م رهن 300ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
03/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران عظیم زاد...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران عظیم زاد...215ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 43متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخر اباد...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران فخراباد ...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران قائن نبش...60م رهن 200ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...10م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 45متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران مازندران...190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...185ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...228ميليون
-طبقه اول-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران مجاهدین ...250ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


خانه تهران ایران برادرا...165م رهن
-طبقه اول دوم سوم-زيربنا 120متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران پرستاری ...25م رهن 550ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران پشت مجال...204ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خ ایران ...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ا...120م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ر...205ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید س...270ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید گ...140م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ن...256ميليون
-طبقه اول-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید ک...228ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید145ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران خورشید20م رهن 1.4ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران دروازه ش...198ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین خام...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...155ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...157ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 47متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...160ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 59متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 54متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...163ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 58متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...170ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 52متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...182ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...185ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 56متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...214ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 53متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...45م رهن 100ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 57متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران زرین نعل...60م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 68متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران سادات اف...168ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 48متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات


آپارتمان تهران 17شهریور...135ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 47متر
مسکن زرین خانه77639489
02/09/1394جزئیات